logo Q-trucking

Q Trucking Slovensko, s.r.o.

 

Adresa:
Rastislavova 106
Košice
Slovenská republika
042 04

 

IČO: 36249602
DIČ: 2021673962
IČ DPH: SK202167396

 

tel: 00421 55 7291240
info@q-trucking.sk
www.q-trucking.sk

Q TRUCKING SLOVENSKO, s.r.o.- spoločnosť je právnická osoba oprávnená podnikať v cestnej nákladnej doprave na základe povolenia Obvodného úradu v Košiciach, odboru živnostenského podnikania, vydaného v Košiciach dňa 20. 11. 2006, číslo živnostenského registra 207-16441, vo vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave na základe povolenia na vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu, č. OZP-C/2006/12257-4/CR1 zo dňa: 20. 11. 2006.

 

Povolenie na medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu bolo vydané Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach dňa 30. 11. 2006 číslo povolenia 2006/01561.

 

Povolenie na vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy so zvýšením počtu vozidiel o desať s celkovým počtom tridsať vozidiel bolo vydané Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach dňa 15. 05. 2008, číslo rozhodnutia 2008/00791.

 

Povolenie Európskeho spoločenstva bolo vydané Ministerstvom dopravy, pošt a telekomunikácií SR v Bratislave dňa 12. 12. 2006 s platnosťou do 30. 11. 2011, číslo povolenia 06480.

 

V zmysle § 2 a § 3, zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov splnil dopravca osobitnú podmienku odbornej spôsobilosti na podnikanie v cestnej doprave vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trnave, číslo osvedčenia: 4441, zo dňa 18. septembra 2006.

 1. dopravca vykonáva vnútroštátnu a medzinárodnú nákladnúcestnú dopravu. Prepravný poriadok neplatí pre prepravu živých zvierat a nebezpečných vecí, pre cestnú dopravu vykonávanú v rámci kombinovanej dopravy, ak boli pre tento druh prepravy vydané samostatné prepravné podmienky.
 2. Nákladnú cestnú dopravu možno vykonávať iba vozidlami, ktoré sú určené, vyrobené a schválené na prepravu vecí a tovaru podľa osobitných predpisov - zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
 3. Dopravca vo vnútroštátnej cestnej doprave okrem iného spĺňa všeobecné povinnosti dopravcu podľa § 4 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v medzinárodnej cestnej doprave naviac plní povinnosti vyplývajúce z § 21 až § 24 zákona o cestnej doprave.
 4. Dopravca spolu s prepravcom (odosielateľom alebo príjemcom) dbá, aby sa prepravyuskutočňovali čo najhospodárnejším využitím dopravných prostriedkov. Odosielateľ a príjemcasú vo vzájomnej spolupráci vytvárať podmienky na urýchlenie a zmechanizovanie nakladacícha vykladacích prác. Pri vykonávaní prepravy nákladov platia všeobecnéprepravné podmienky, ktorých sa dopravca pridržiava.

 

Dopravca

 • prepravuje náklady ako kusové, paletizované zásielky, plechy a oceľové zvitky,
 • za vozovú zásielku považuje zásielku prepravenú jednému odosielateľovi jednou jazdou vozidla, ak bola využitá užitočná alebo celková hmotnosť vozidla alebo bez zreteľa na hmotnosť zásielky, ak
 1. využije ložnú plochu vozidla,
 2. jej prepravu vykonáva osobitnou jazdou vozidla podľa dohody s prepravcom alebo preto, že tovyžaduje povaha nákladu, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote,
 3. ju nakladá alebo vykladá na dvoch alebo viacerých miestach; jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak z prevádzkových dôvodov preloží zásielku na iné vozidlo.
 • za prikládku považuje zásielku prepravovanú spoločne s inými zásielkami alebo osobitne pri takej jazde vozidla, ktorú by inak musel vykonať bez nákladu.
 • zásielky, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia bodov 2 a 3 sa považujú za kusové.